Showing 1–12 of 15 results

Có Nên Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Nhà?

1. Có Nên Thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát Tại Nhà?

Bởi Địa Tạng Vương Bồ Tát được coi là Giáo chủ của cõi U Minh – nơi đầy rẫy những chúng sinh tạo ác nghiệp cực trọng chưa được siêu thoát đến cảnh giới lành nên đã có không ít vị đạo hữu băn khoăn khi nghĩ đến việc thỉnh Địa Tạng Vương Bồ Tát thờ tại nhà. Dưới đây thiện nhân stone sẽ lược giải về vấn đề này giúp cho quý vị đạo hữu có câu trả lời.

Địa Tạng Vương Bồ Tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Ngoài ra, trong văn hóa Nhật Bản, Địa Tạng Vương Bồ Tát còn hộ mệnh cho trẻ em, cũng như bảo vệ các vong linh của trẻ em hoặc bào thai chết yểu.

Địa Tạng Vương Bồ Tát tay trái cầm Như Ý Châu, tay phải cầm Tích trượng có sáu vòng tượng trưng cho lục đạo luân hồi có nghĩa muốn cứu độ hết mọi chúng sinh trên thế gian.

Ngài là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục.

Địa Tạng Vương Bồ Tát còn hộ mệnh cho trẻ em

Theo kinh Địa Tạng, ngoài hạnh nguyện vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong địa ngục, danh hiệu của Bồ-tát Địa Tạng còn mang một ý nghĩa sâu xa. Đó chính là biểu tượng cho tâm địa hay bản tâm của chúng ta. Như mặt đất (địa) có thể thâu nhiếp và dung chứa (tạng) tất cả mọi vật. Tâm của chúng ta cũng vậy, dung chứa đầy đủ các hạt giống thiện ác. Bồ-tát Địa Tạng nguyện cứu độ hết chúng sanh trong địa ngục mới thành Phật. Đối với người tu cũng nguyện chuyển hóa tất cả những hạt giống xấu ác trong tâm; ngay đó cũng thành Phật.

Như vậy, Bồ-tát Địa Tạng không chỉ cứu độ chúng sanh trong địa ngục mà gồm thâu nhiều công hạnh. Nhất là hạnh cứu độ chúng sanh tâm (chủng tử xấu ác) làm hiển lộ bản tâm sáng suốt và thanh tịnh. Kính thờ Bồ-tát Địa Tạng chính là để học theo hạnh nguyện này của Ngài.

2. Những lợi ích khi thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát không thể nghĩ bàn

Ngoài ra công năng, oai lực của đức Địa Tạng bao trùm khắp Tam Giới, không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này Đức Thích Ca Mâu Ni qua Kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết nếu ai nghe được danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, cúng dường, chiêm ngưỡng, tô vẽ hình tượng, đảnh lễ Bồ Tát Địa Tạng sẽ được các lợi ích sau đây:

Địa Tạng Vương là vị Bồ tát hiện thân trong Lục đạo để cứu độ mọi chúng sinh

 Lợi ích trong cuộc sống hiện tại:

-Những nguyện lớn mau chóng thành tựu.

-Được trí huệ lớn.

-Tiêu Trừ Tai Nạn.

-Thoát Khỏi Hiểm Nguy.

-Tiêu Trừ Tội Chướng, Bệnh Tật.

-Được quỷ thần hộ vệ.

  Lợi Ích cho kiếp sau:

-Thoát Khỏi Thân Nữ.

-Được Thân Xinh Đẹp.

-Thoát Kiếp Nô Lệ.

  Lợi ích lúc lâm chung:

-Khi người thân sắp mất, chúng ta có thể niệm danh hiệu bồ tát hoặc tụng kinh Địa Tạng, làm nhiều việc thiện cho người đó.

-Trong giai đoạn 49 ngày sau khi mất, việc Tụng Kinh Địa Tạng cho vong linh quá cố có thể giúp họ được siêu thoát.

  Lợi ích với người đã quá vãng:

-Siêu Độ vong linh: trong giấc ngủ nếu gặp ma quỷ, người lạ, các sự quái ác… chúng ta có thể chí tâm tụng kinh Địa Tạng.

-Siêu độ, gặp lại người thân quá vãng.

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát

3. Nên thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở đâu?

Trong kinh Phật dạy: dốc lòng niệm tụng Bồ Tát Địa Tạng hoặc lễ bái cúng dường hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng thì xa lìa khổ não, không đọa ác đạo, thành tựu được 28 điều lợi ích. Trời rồng hộ niệm, quả lành ngày thêm lớn, chứa góp nhân vô lượng. Không lui sụt đạo giác ngộ, áo cơm đầy đủ, không bị bệnh dịch, khỏi nạn lửa nước. Không có giặc hại, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì…

Từ những lợi ích đó mà trên thị trường hiện nay có khá nhiều nơi nhập và phát hành tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trong đó Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu là đơn vị uy tín được thành lập từ năm 2013, có nguồn nhập tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tận gốc, giá thành hợp lí. Shop Phật giáo Hoa Vô Ưu cũng vì phát nguyện mong muốn được gieo duyên, mang tới cho quý Phật tử những tôn tượng được làm từ tâm huyết và lòng kính trọng của những người thợ lành nghề để mỗi ngày quý đạo hữu có thể đảnh lễ, chiêm bái, tụng niệm tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng. Vì vậy quý vị có thể thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát tại:

Điêu khắc đá Thiện Nhân,với nhiều năm kinh nghiệm với nghệ nhân cao tay,tỉ mỉ từng chi tiết .bạn sẽ hài lòng về sản phẩm bạn nhận được.